Arhiiv

Maamaks 2016. aastal

29.01.2016

Puhja Vallavolikogu 27. jaanuari 2016 määrusega nr 1 kehtestati 2016. aasta maamaksumäärad ja maamaksusust vabastamise alused Puhja vallas.
 

Maksumäärad jäid eelmise aasta tasemele: haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 1,6 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning ülejäänud maal – 2,2 protsenti.
Maamaksu ei maksta:
- kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt, 100% ulatuses;
- looduskaitseseadusega sätestatud piiranguvööndi maalt, hoiualade maalt, püsielupaiga piiranguvööndi maalt looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 % maamaksumäärast.

Vastavalt 2013. aastal jõustunud maamaksuseaduse muudatustele on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või teatud juhtudel maa kasutaja ühelt hoonestatud elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuselt. Maksuvabastus kehtib linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui maaüksusel asuvas hoones on eelnimetatud isiku rahvastikuregistri järgne püsiv elukoht.

Lisaks on Puhja vallas rakendatud maamaksuseaduse § 11 lõikes 5 ja 6 sätestatud võimalust vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ning represseeritud isik tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.

Maksuvabastuse taotlemiseks on vajalik esitada kirjalik avaldus hiljemalt 15. veebruariks.

Kes on eelnevatel aastatel maksuvabastust taotlenud, uut avaldust esitama ei pea.


Avalduse blanketi leiate valla kodulehelt www.puhja.ee/ Kohalik võim/ Blanketid/ Maaga seotud avalduste vormid - Maamaksu vabastuse taotlus.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähtud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja.

Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit. Soovitav oleks eelnevalt kontrollida ka andmete õigsust vallast, sest kohalik omavalitsus esitab maa omaniku või maa kasutaja andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed Maksu- ja Tolliametile.

Küsimuste tekkimisel pöörduda maa-ja ehitusnõuniku Ede Möldre poole, telefon 7300642, ede@puhja.ee.

Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Maa- ja ehitusnõunik Ede Möldre