Avaleht > Sündmused > Kõik sündmused
 
 
 
 
  Sündmused
Kõik sündmused
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Registreeri end Elva valla elanikuks!

Kõik sündmused

Kaevandamisloa eelnõu avalikustamise teade

30.06.2016

Eelnõu avalik arutelu toimub 30.06.2016 Puhja Seltsimajas (aadress: Viljandi tee 24, Puhja) kell 15.00. Arutelul osalevatel isikutel palume ennast eelnevalt registreerida e-posti aadressil moonika.aunpuu@envir.ee ning kaasa võtta isikut tõendav dokument.
 

Keskkonnaministeerium teatab, et Sangla Turvas AS (registrikood: 10148132) (aadress Järvaküla, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond, 61301) Sangla turbamaardla Sangla III turbatootmisala mäeeraldisele maavara kaevandamise loa taotluse ja maavara kaevandamise loa nr KMIN-071 (Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldis) muutmise taotluse alusel on valminud kaevandamisloa andmise ja kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu.

Sangla III turbatootmisala mäeeraldis paikneb Tartu maakonna lääneosas Puhja ja Rannu vallas riigile kuuluvatel kinnistutel: Sangla maardla 5 (katastritunnus 66601:002:0346, sihtotstarve maatulundusmaa), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus; Sangla maardla 6 (katastritunnus 66601:002:0345, sihtotstarve maatulundusmaa), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus ja reformimata maal, Puhja vallas (Eesti Vabariik, riigi reservmaa piiriettepanek nr ATO30926041). Mäeeraldise teenindusmaa suurus on 292,52 ha, sh mäeeraldis 243,11 ha; mäeeraldise piirides paikneb 426 tuh t vähelagunenud turba aktiivset tarbevaru, millest kaevandatav varu on 395 tuh t, ja 503 tuh t hästilagunenud turba aktiivset tarbevaru, millest kaevandatav varu on 477 tuh t; maavara kasutusalaks on põllumajandus ja energeetika; maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär on 45 tuh t; loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Loa täiendavad tingimused:
1. Turbatootmisala ettevalmistustöid (puude ja pinnase eemaldamine) ei tohi teha perioodil 1. märts - 10. juuli, et vältida pesitsevate lindude pesade ja poegade hukkumist. Vajalike masinate toomine turbatootmisalale peab toimuma ala lõunaküljelt, arvestades väike-konnakotka püsielupaigas kehtivaid liikumispiiranguid.
2. Kuivendusvete puhastamiseks heljumist, enne eesvoolu (Sangla peakraav) juhtimist, tuleb rajada vähemalt kaks 800 m3-se mahuga settebasseini. Settebasseine tuleb regulaarselt hooldada ja vajadusel settest puhastada.
3. Turba väljaveoks ei tohi kasutada Puhja-Vihavu maanteed, mis läbib Puhja alevikku. Müra vähendamiseks vältida turba väljavedu öisel ajal, ajavahemikul 23.00-07.00. Maanteeäärsete elanike kaitsmiseks tolmu eest tuleb vajadusel rakendada meetmeid, mis vähendavad maanteel tolmu teket ja levikut eluhooneteni.
4. Kaevandamisega rikutud maa korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt küsida korrastamistingimusi hiljemalt 5 aastat enne loa kehtivusaja lõppemist. Vähemalt kuus kuud enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus korrastamistööde vormistamiseks.

Maavara kaevandamise loas nr KMIN-071 tehakse järgmised muudatused:
vähendatakse loaga määratud mäeeraldise pindala 40,46 ha võrra, vähendatakse maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäära 45 tuh t võrra ja pikendatakse loa kehtivusaega 10 a võrra.

Eelnõu, taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas, Tallinn, Narva mnt 7a, kontaktisik Moonika Aunpuu, tel 626 0709, e-post moonika.aunpuu@envir.ee.

Eelnõu on digitaalselt kättesaadavad http://www.envir.ee/et/maavara-kaevandamise-loa-taotlused.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõule saab esitada Keskkonnaministeeriumile suuliselt või kirjalikult Tallinn, Narva mnt 7a, kontaktisik Moonika Aunpuu, tel 626 0709, e-post moonika.aunpuu@envir.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõule saab esitada Keskkonnaministeeriumile kuni 29.06.2016.

Eelnõu avalik arutelu toimub 30.06.2016 Puhja Seltsimajas (aadress: Viljandi tee 24, Puhja) kell 15.00. Arutelul osalevatel isikutel palume ennast eelnevalt registreerida e-posti aadressil moonika.aunpuu@envir.ee ning kaasa võtta isikut tõendav dokument.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!