Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

01.02.2017

Puhja Vallavalitsus teatab, et Puhja Vallavolikogu 25. jaanuar 2017 otsusega nr 2 algatati Puhja valla üldplaneeringut muutva Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi
lähiala) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata sama otsusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
 

Planeeritav ala asub Ulila alevikus reformimata maal, maa-ala pindala on 6,7 ha. Planeeringuala piirneb edelast riigi kõrvalmaanteega, 22110 Ulila-Võllinge tee (kü 60502:003:0027), loodest kohaliku teega, 6050137 Suveaia tee (kü
60502:003:0025), mõlemad 100% transpordimaad, kagust Platsi katastriüksusega (60502:003:0117), kirdesse jääb Ulila suveaed, Suveaia tee 2 (kü 60502:003:0029).

Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu koostamise eesmärk on ettevõtluskeskkonna arendamiseks maa kruntimine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine, tehnovõrkude asukohtade määramine ja nendega varustamise lahendamine. Puhja valla üldplaneeringu punktis 3.8 on öeldud, et Ulila alevikus kavandatud tootmismaadelt lähtuva negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks on vajalik rajada puhverala. Planeerimisprotsessi kaudu on võimalik tasakaalustada põrkuvaid huve. Avaliku huvi määramisel lähtutakse eelkõige vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestatakse valla arengu iseärasusi – Ulila aleviku asukoht, linnalähedus, perspektiivne elu- ja töökeskkond.

KSH jäeti algatamata, kuna Alkranel OÜ poolt 2017. aastal detailplaneeringu eskiislahenduse põhjal koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu kohaselt ei ole vajadust detailplaneeringu raames KSH protsessi algatada. Kuna käesoleval hetkel ei ole aga täpselt teada, millised ettevõtted alale asuvad, tuleb detailplaneeringule järgnevates ehitus-, tegevus- või kasutusloa staadiumites igat konkreetset ettevõtet analüüsida eraldi ja koostoimes teistega ehk koostada eelhinnangud, selgitamaks välja võimalik keskkonnamõju hindamise algatamise vajadus.

Vastavalt KeHJS § 33 lg 6 küsiti KSH algatamise vajalikkuse osas seisukohta Keskkonnaametilt, Tervisekaitseametilt, Maa-ametilt, Tartu Maavalitsuselt ja Maanteeametilt.

Terviseamet oma 23.01.2017 kirjaga nr 9.3-1/405 teatas, et ei esita täiendavaid märkusi ega vastuväiteid ja nõustuvad KSH mittealgatamisega. Maa-amet oma 23.01.2017 kirjaga nr 6-3/17/1472-3 ei esitanud vastuväiteid ning palus hoida Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega. Tartu Maavalitsus edastas oma 23.01.2017 kirjaga nr 9-2/202-2 nõusoleku eelhinnangu seisukohtadele: kohalikul omavalitsusel ei ole vajadust detailplaneeringu raames KSH protsessi algatada. Keskkonnaamet oma 25.01.2017 kirjaga nr 6-5/17/1310-2 on öelnud, et lähtudes teadaolevast infost ei kaasne nende hinnangul tegevusega olulist keskkonnamõju Keskkonnaameti pädevusse jäävates valdkondades, mis vältimatult nõuaks KSH algatamist. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus. Maanteeameti seisukoht on anti 25.01.2017 kirjaga nr 15-2/17-00012/019. Maanteeameti soov on, et antakse eelhinnang arendustegevusega kaasnevale mõjule riigitee ohutusele KeHJS § 33 lg 5 p 2 alusel ning käsitletakse lisaks riigitee nr, nimetusele ja kaitsevööndile ka riigitee ööpäevast liiklussagedust, katte liiki, andmete olemasolul ka riigitee kandevõimet. Maanteeamet on seisukohal, et arendusalal kavandatava tegevuse KMH koostamise vajaduse hindamise ja KMH koostamise menetlusse tuleb neid kaasata igakordselt.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

  • Koostamise algataja on Puhja Vallavolikogu (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond, e-post vald@puhja.ee, tel 730 0641)
  • Koostamise korraldaja on Puhja Vallavalitsus (registrikood: 75021600) (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond, e-post vald@puhja.ee, tel 730 0641)
  • Koostaja IB Urmas Nugin OÜ (aadress Tähe 106, 51013 Tartu, e-post ibun@ibun.ee, tel 730 3735)
  • Kehtestaja on Puhja Vallavolikogu (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond, e-post vald@puhja.ee, tel 730 0641)


Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Puhja Vallavalitsuses aadressil Elva tee 1, Puhja alevik,Puhja vald, 61301, Tartu maakond ja siin:

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet
EFTA
Veera