Teated ja uudised

Reku sadamaala detailplaneeringu kehtestamine

03.07.2017

Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 21 kehtestati Reku sadamaala detailplaneering vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud töö nr IB43/2017.
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Reku sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sadamaalal ning selle lähiümbruse osas: rajada Emajõe kaldapiirkonda, Rekule, kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna kasvanud vajadustest. Moodustatakse kaks krunti:

  •  Pos 1, krunt pindalaga 22333 m² - sadama maa sihtotstarve 45 % ulatuses, liiklemiseks ja transpordiks tee ja tänava maa-ala 10 % ulatuses ning ülejäänud maa-alale virgestusmaa sihtotstarve 45 % ulatuses. Krundile on määratud 3 hoonestusala. Planeeringuga nähakse ette ajaloolise Reku parvevahimaja taastamine (hoonestusala 1), paadikuuri (hoonestusala 2) ning sadamakapteni hoone (hoonestusala 3) rajamine. Hoonetes toimub vajadusel ujuvpaadisildade talvine hoid ning hoonestusala 3 on planeeritud ka reisijate teenindamise funktsioon. Krundile on planeeritud sadama akvatoorium veesõidukite hoidmiseks, mis on Emajõega ühendatud 20 m laiuse kanali kaudu, lisaks sildusmisrajatised, paadisillad ja sadama tehnorajatised.
  • Pos 2 krundi (2086 m) sihtotstarbeks määratakse transpordimaa 100%.

Planeering on enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse kohaselt menetletud. Kuna planeering ei ole üldplaneeringut muutev, siis järelvalvet ei teostata.

Avalik juurdepääs detailplaneeringu kehtestamise otsusele on Puhja valla dokumendiregistris.