Teated ja uudised

Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu kehtestamine

03.10.2017

Puhja Vallavolikogu 27. septembri 2017 otsusega nr 30 kehtestati Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneering vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud tööle nr IB07/2017.
 

Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut: maa-alale uue kasutusotstarbe määramine.

Planeeringu eesmärkideks on planeeringualal ettevõtluskeskkonna arendamiseks maa kruntimine, õigusliku aluse loomine ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks ning maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine ning nendele juurdepääsu rajamine. Alale on kavandatud 13 krundi moodustamine: positsioonid 1 kuni 12 maakasutuse sihtotstarbega 80 % tootmis- ja 20 % ärimaad ning positsioon 13 – 100% transpordimaa.

Kuna detailplaneering on üldplaneeringut muutev, siis vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 2 ja § 90 lõikele 1 esitati detailplaneering heakskiitmiseks maavanemale. Maavanem kiitis heaks Puhja valla Ulila aleviku Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu (DP) ja nõustus valla üldplaneeringu muutmise ettepanekuga.

Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu kehtestamise otsus ja detailplaneering on kättesaadav Puhja valla kodulehel www.puhja.ee - Planeering ja ehitus/ Detailplaneeringud.