Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1)

30.11.2010

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (meede 1.4.1) NELJAS TAOTLUSVOOR 2010. Taotlusi võetakse vastu 09. detsembrist kuni 22. detsembrini 2010.a

 

EESMÄRK

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Toetuse üldeesmärk on põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamine põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamise, nõuetele vastava põllumajanduse edendamise kaudu. Toetuse spetsiifilisemad eesmärgid on:

 • tehnoloogia taseme tõstmine, põllumajandussektori ajakohastamine ja toodangu kvaliteedi parandamine;
 • Keskkonna ja loomade heaolu parandamisele ning vastavate nõuete täitmisele kaasaaitamine;
 • tööhõive säilitamine ja töökohtade loomise stimuleerimine põllumajanduses;
 • traditsioonilise kultuurmaastiku säilitamine läbi keskkonnasõbralikumate maaviljelusmeetodite;
 • omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisele ja seeläbi põllumajandusettevõtjate toodetud lisandväärtuse suurendamisele kaasaaitamine
   

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 08. septembri 2010 määrusega nr 89 ('Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord'). Juhime Teie tähelepanu sellele, et määruse sõnastust muudetakse § 3 lg 1 p 6 põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja ja § 6 lg 5 esimest lauset asendusinvesteeringu kohta.

Toetust saab taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil tegutsev ettevõtja, kelle ettevõttes oli aasta keskmine töötajate arv taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal väiksem kui kümme ja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 37 552 krooni (2400 eurot); kogu müügitulu koos muude ärituludega ei ületanud 31 293 200 krooni (2 000 000 eurot) ning aastabilanss ei ületanud 31 293 200 krooni (2 000 000 eurot). Juhul kui eeltoodud piirnäitajad (töötajate arv, müügitulu, müügitulu koos ärituludega, aastabilansi maht) olid ületatud, siis selle meetme raames toetuse taotlust esitada ei saa, kuna ei ole tegemist mikroettevõttega.

Lisaks sätestab meetme määrus veel rida nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotleja omatoodetud põllumajandus saaduste ja nende töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust;
 • taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis;
 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;

(Nõuetele vastab ka taotleja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühe kalendriaasta, kuid kelle kohta on tehtud käesoleva toetuse taotluse esitamise ajaks taotluse rahuldamise otsus põllumajandusministri 20. detsembri 2007a määruse nr 158 «Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (edaspidi noore ettevõtja toetus) alusel)

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või selle võla tasumine on ajatatud.

Toodud loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Sama investeeringuobjekti kohta saavad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt kui kõik taotlejad vastavad toetuse saamise nõuetele ning ei oma alates taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta algusest 'Konkurentsiseaduse' § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teistega ühiselt taotlejate suhtes.

Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemiseks järgmistele tegevustele:

 • Hoonete või rajatiste ehitamine;
 • Põllumajandusliku tootmishoone juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine;
 • Looma pidamiseks puuri ostmine ja paigaldamine;
 • Masina või seadme ostmine ja paigaldamine;
 • Istandiku rajamise korral määruse lisas 1 toodud sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine ning istandiku piirdeaia ja konstruktsiooni ostmine ja paigaldamine;
 • Mesilastaru ja mesindusinventari ostmine ja paigaldamine;
 • Seenekasvatusseadme ostmine ja paigaldamine;
 • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ja sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud;
 • Elektrisüsteemide ning sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigalda­mine ning ehitamine, k.a elektrivõrguga liitumine;
 • Investeeringuobjekti juurde kuuluv automaatika- või infotehnoloogia seade.

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projek­teerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeodeetiline ja -geoloo­gi­line töö (edaspidi ettevalmistav töö), samuti kavandatavale ehitustööle omanikujärelevalve tegemine.

Toetust ei saa taotleda meetme 1.4.2 'Loomakasvatusehitise investeeringutoetus' raames toetatavate tegevuste kohta.

Taotleja peab esitama investeeringuobjekti kohta hinnapakkumuse. Võrreldes varasemaga on muutunud piirsumma, mille korral tuleb esitada kolm hinnapakkumust. Taotleja peab investeeringuobjekti, omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 78 233 krooni (5000 eurot). Kui investeeringuobjekti, omanikujärelevalve tegemise või ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ei ületa 78 233 krooni (5000 eurot) või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

2010 aastal taotluse esitamise tähtajal ei kohaldata antud nõuet ettevalmistava töö kohta.

Ehitiste puhul on kolme hinnapakkumuse nõude piiriks 469 398 krooni (30 000 eurot).

Toetust antakse sõltuvalt kavandatava investeeringu asukohast ja taotleja vanusest 35-60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Kui ühe või mitme kavandatava investeeringuobjekti maksumus kokku ületab 500 000 krooni (31 955,82 eurot), moodustab abikõlbliku kulu maksumuse kuni taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu kolmekordne summa.

Maksimaalne toetuse suurus kogu MAK 2007-2013 programmiperioodil kokku on ühe taotleja kohta 1 564 660 krooni (100 000 eurot).

Kui toetust taotleb tulundusühistu või vähemalt kolm taotlejat ühiselt, on maksimaalne toetuse suurus programmperioodil kokku 4 693 980 krooni (300 000 eurot).

Üks taotleja ei saa programmperioodil üksi, tulundusühistu liikmena ja teiste taotlejatega ühiselt kokku taotleda toetust rohkem kui 3 129 320 krooni (200 000 eurot).

Kontserni kuuluv taotleja ei saa kontserni kohta taotleda toetust rohkem kui 1 564 660 krooni (100 000 eurot).

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval (välja arvatud ettevalmistav töö).

Tervitades,
Lauri Lember
Konsultant
Lember OÜ
www.lember.ee
mob: 53 430 702
tel: 6773303
faks: 148 191 1519
lauri@lember.ee

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuni 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
Tarbijakaitseamet
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!