Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Uued maamaksumäärad ja maamaksust vabastamise alused

04.01.2012

Puhja Vallavolikogu 21. detsembri 2011 määrusega nr 12 kehtestati Puhja vallas uued maamaksumäärad:
 

• põllumajandusliku maa, s.o põld, puuviljaaed, kultuur- ja looduslik rohumaa, uueks maksumääraks on aastal 2012 1,0% maa maksustamishinnast (siiani 0,7%);
• ülejäänud maa, s.o õued, metsad, sood, tiigid jm, uueks maksumääraks on 1,8% maa maksustamishinnast (siiani 1,2%).

Maa maksutamishind on saadud maade korralise hindamise tulemusel, mis on Maa-ameti poolt teostatud 2001. aastal. Maa hindamise objektiks on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja päraldisteta.

Selle tulemusena on Puhja valla territoorium jaotatud kolmeks hinnatsooniks:
• tiheasustusega alad: Puhja ja Ulila alevik ning Rämsi küla keskus;
• Palupõhja küla;
• Puhja valla ülejäänud territoorium.
Igal hinnatsoonil on oma turuväärtus.

Maamaksu arvutab ja maksuteate saadab Maksu- ja Tolliamet. Arvutamiseks vajalikud andmed saadakse kohalikult omavalitsuselt.

Maamaksuga maksustatakse kogu maa, välja arvatud:
• maa, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud, need on kaitsealade loodusreservaadid ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt;
• ka kirikute ja koguduste pühakodade alune maa;
• kalmistute maa;
• vastava omavalitsusüksuse haldusalal asuv munitsipaalmaa;
• avalikus kasutuses olev maa: teed, veekogud.

Looduskaitseseaduses sätestatud piiranguvööndi maalt, hoiualade maalt, püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast. Looduskaitseseadusest tulenevate maakasutuspiirangute kohta saadetakse igale maaomanikule kaitsekohustuse teatis. Alates 2012. aastast kajastuvad maamaksuteadetes ka maaüksuste kaupa looduskaitsesoodustuste ulatus.

Maamaksu maksab maa omanik, teatud juhtudel ka maa kasutaja. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes on 1. jaanuari seisuga maaomanik või maa kasutaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. E-maksuamet/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on maksuhaldurile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. Maksuhaldur edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate kättesaadavaks muutumise kohta e-maksuametis. Maksu-ja Tolliameti kodulehel www.emta.ee  on võimalik teha päringuid seoses võlaga (päring → maksuvõlglaste otsing, seejärel sisestate päringu jaoks isikukoodi või registrikoodi).

Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30. päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade. Täiendavat infot maksustatava maa andmete kohta saab Puhja valla maanõunikult Ede Möldre (tel 7300642, e-post ede@puhja.ee).

Pensionäri ja represseeritu maamaksust vabastamise alused

Koos uute maksumäärade kehtestamisega muudeti ka maamaksust vabastamise aluseid. Maamaksu tasumisel soodustuste saajateks on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ja represseeritu ning represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses olevalt õue- või elamumaalt:
• Puhja valla tiheasustusega aladel ( Puhja ja Ulila alevik ning Rämsi küla keskus) 0,3 ha ulatuses;
• ülejäänud vallamaadel kuni 1,0 ha ulatuses.

Maamaksu soodustuste saamiseks tuleb esitada Puhja Vallavalitsusele vormikohane kirjalik avaldus (kättesaadav vallamajast või valla kodulehelt www.puhja.ee /Kohalik võim/Blanketid) hiljemalt 15. jaanuariks 2012. Taotleja vabastatakse maamaksust juhul, kui:
• tema elukoht asub rahvastikuregistri andmeil sellel maatükil, mille maksust vabastamist taotletakse;
• taotleja ei teeni maa eest rendi- või üüritulu.

Maksuvabastuse taotlus vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi. Maksuvabastused vormistab maksuhaldur kohaliku omavalitsuse esitatud andmete alusel. Seoses maamaksu määra muutumisega 2012. aastast tuleb avaldus esitada ka neil, kelle 2011. aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 euro ning seetõttu ei saanud 2011. aastal maamaksuteadet.

Represseeritud ei pea uut avaldust esitama, kui neile on varem maksuvabastus määratud.
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Tarbijakaitseamet
Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!