Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

17.05.2007

Puhja Vallavalitsus avalikustas korraldusega nr 74, 14.05.2007 Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi, mille eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Programmi koostamise algataja on Puhja Vallavalitsus, koostaja/töögrupi juht Kristi Kull kristi.kull@mail.ee, kehtestaja Puhja Vallavolikogu.
Programmiga on võimalik tutvuda Puhja Vallavalitsuses Reku tee 3 Puhja alevik Tartumaa ajavahemikus 16. mai – 29. mai 2007. Ettepanekuid ja vastuväiteid programmi kohta saab esitada kuni 31. maini k.a. Programmi avalik arutelu toimub 31. mail k.a algusega kell 11.00 Puhja vallamajas aadressil Reku tee 3, Puhja alevik, Tartumaa.
Info telefonil 730 0649.


PUHJA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM

Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Puhja Vallavolikogu 28.03.2007 otsusega nr 12. Üldplaneeringu alaks on Puhja valla haldus-terri-toorium. Üldplaneeringu tulemusel korrastatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitus-tingimused ning tagatakse selle abil miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike parkide, pärandkultuurmaastiku, maastikuelementide, looduskoosluste ning rohelise võrgus-tiku säilimine ja kaitse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata võima-lik-ke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringu rakendamisega.

KSH programm on koostatud eeldusel, et antud keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks vajalik alginformatsioon saadakse üldplaneeringu koostamise käigus kogutavast materjalist ning täiendavalt Tartu Maavalitsusest, Tartumaa Keskkonnateenistusest, Tartu Maaparandus-büroost, Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni keskusest jt asutustest.

1. Üldosa
1.1 Töötäitjad
Keskkonnamõju hindamist koordineerib ja viib läbi Puhja Vallavalitsus .
1.2 Õigusaktid
Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi vastavalt 22.02.2005. a vastu võetud “Keskkonna-mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele” ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2001/42/EÜ, 27. juuni 2001 “Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta” sätestatud seisukohtadele. Tulenevalt üldplaneeringu lähteülesandes seatud ülesannetest lähtutakse keskkonnamõju hindamisel Eesti keskkonnaõigust seadvatest konkreetsetest aktidest.
1.3 KSH osapooled
Tegevuse arendaja: Puhja Vallavalitsus vallavanem Vahur Jaakma vahur@puhja.ee
Strateegilise keskkonnamõju hindamisdokumendi koostaja/töörühma juht: Kristi Kull kristi.kull@mail.ee

Töögrupi koosseis: KSH läbiviimisel osalevad Eha Vihand eda@puhja.ee; Raido Kutsar raido@puhja.ee; Juhan Pruusapuu juhan@puhja.ee; Liina Miks liina@tartumaa.ee. Vajaduse korral kaasatakse täiendavaid eksperte.

Üldplaneeringu koostaja: Puhja Vallavalitsus
Otsustaja: Puhja Vallavolikogu

Järelevalvaja:
Tartumaa Keskkonnateenistus - KSH järelvalvaja huvi ja funktsioon on tagada KSH protsessi seadusejärgsus.

Avalikkus:
Valla territooriumil paiknevate või piirnevate kinnistute omanikud, üldplaneeringuga otseselt või kaudselt mõjutatud isikud, kellel on põhjendatud huvi strateegilise planeerimisdokumendi vastu ja kes on maksimaalselt huvitatud kõrge kvaliteediga elukeskkonnast. Avalikkust informeeritakse pidevalt vallavalitsuse kodulehe ja kohaliku pressi kaudu.

2. Kavandatava tegevuse eesmärk
Puhja valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Üldplaneering peab tagama võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavaid tingimusi säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks. Üldplaneeringu KSH eesmärk on planeeringu elluviimisest tulenevate otseste keskkonnamuutuste analüüsimine, võimalike kahjulike mõjude prognoosimine ning vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine. Selle tulemusena on võimalik teavitada vallavalitsust ja avalikkust keskkonnaprobleemidest, millede arvestamata jätmisest võivad tuleneda kahjulikud või ebasoovitavad tagajärjed nii loodusele kui ka elukeskkonnale tervikuna.

3. Hindamise ulatus ja hindamisel tehtavad tööd
Hinnatakse kavandatava tegevuse mõju looduskeskkonnale, inimeste tervisele ja heaolule, kultuuripärandile ja varale. KSH ruumiline ulatus hõlmab nii mõjude hindamist konkreetsel planeeritaval alal, kui ka seda ümbritseval alal.
Analüüsitakse üldplaneeringu eesmärke ning nende vastavust keskkonnaalastele eesmärkidele, vajadusel tehakse ettepanekuid eesmärkide täpsemaks formuleerimiseks, sh seosed muude Puhja valda hõlmavate kavade ja programmidega;
 määratletakse pikaajalised arengu- ja keskkonnaeesmärgid;
 hinnatakse meetmete võimalikku positiivset ja negatiivset olulist keskkonnamõju; vajadusel esitatakse ettepanekud üldplaneeringu rakendamisega kaasneva mistahes olulise kahjuliku keskkonnamõju vältimiseks, vähendamiseks või leevendamiseks;
 esitatakse ettepanekud säästva arengu (sealhulgas keskkonnakaitse) põhimõtete paremaks arvestamiseks;
 antakse hinnang meetmete keskkonnavaldkonnaga seotud rakendamis-, seire- ja hinda-missüsteemile;
 konsulteeritakse asjaomaste keskkonnaalaste tööülesannetega tegelevate asutustega;
 osaletakse üldplaneeringu ja KSH avalikustamisel ning avalike koosolekute korraldamisel, alates KSH programmi avalikustamisest kuni KSH lõpparuande avalikustamiseni.
3.1 Hindamisel arvestatavad looduslikud ja sotsiaalmajanduslikud tingimused
KSH läbiviimisel käsitletakse neid keskkonnamõjusid, mis tulenevad otseselt üldplanee-ringuga kavandatud ruumimuudatustest ja millega võib kaasneda oluline keskkonnamõju. Olulise negatiivse keskkonnamõju korral analüüsitakse mõjude minimiseerimise võimalusi ning esitatakse leevendusettepanekud mõju ulatuse vähendamiseks või muudatuste tegemi-seks üldplaneeringus.
3.1.1 Looduslikud tingimused
 ala geoloogiline ehitus;
 pinnamood;
 kohakliima;
 hüdrograafiline võrk;
 veeolud ja veekogude kasutuseeldused;
 elustik ja elupaigad, sh Natura 2000 võrgustiku alad;
 maastik ja maakasutus, sh maastike väärtus,
 rohekoridorid ja nende elementide paigutus.
3.1.2 Sotsiaal-majanduslikud tingimused
 infrastruktuur;
 trassid ja teedevõrk;
 tööstus ja tööstusettevõtete paigutus;
 transport;
 jääkreostus;
 veevarustus ja kanalisatsioon;
 õhukaitse;
 jäätmekäitlus;
 puhkemajandus ja turism;
 kultuuripärand;
 seosed naaberomavalitsustega.
4. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus
4.1 Kavandatava tegevuse keskkonnamõju ja selle allikad
 mõju hüdrograafilisele võrgule;
 veevõtt ja mõju põhjaveele;
 õhusaaste ja müra;
 reovesi, sadevesi ja kanalisatsioon;
 jäätmed;
 liikluskorraldus;
 ehitised, sh tootmis- ja transpordiehitised;
 maakasutuse otstarbe muutmine;
 miljööväärtuslike alade keskkonna hoidmine;
 mõju kultuurikeskkonnale (arhitektuurilised ja ehituslikud ning haljastuslikud lahendid koosvõetuna);
 sotsiaalmajanduslikud mõjud (puhkemajandus, turism, jmt).
4.2 Alternatiivide võrdlus
Alternatiivid tuuakse erinevate arengusuundade osas. Keskkonnamõjude olulisust hinnatakse tabelis 1 toodud skaala alusel.
Tabel 1 Mõjude olulisuse hindamise skaala
0 Oluline mõju puudub ( ) Soovitatud meetmetega vähendatav või ärahoitav negatiivne mõju; potentsiaalne positiivne mõju
-1 nõrk negatiivne mõju 1 nõrk positiivne mõju
-2 mõõdukas negatiivne mõju 2 mõõdukas positiivne mõju
-3 oluline negatiivne mõju 3 oluline positiivne mõju


Erinevate alternatiivide võrdlemisel liidetakse saadud negatiivsed ja positiivsed punktid ning saadud tulemuste põhjal osutub parimaks kõige suurema punktisumma kogunud alternatiiv. Keskkonnamõju olulisuse hinnangus esitatakse ettepanekud seire, rakendusuuringute ja järelevalve korraldamiseks.

5. Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise tegevuskava

Puhja üldplaneeringu KSH algatamine 28.03.2007
Arendaja (kaasates eksperti) koostab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
KSH programmi avalikustamine 14 päeva
KSH programmi täiendamine 3 päeva
KSH aruande koostamine 25 päeva
KSH aruande esitamine
KSH aruande avalikustamisest teavitamine 21 päeva peale aruande esitamist
Arendaja organiseerib KSH avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu vallavalitsuses 30 päeva
Avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud Puhja
ettepanekute ja küsimustele vastamine ning
aruande täiendamine 14 päeva
Korrigeeritud KSH aruande esitamine 14 päeva pärast avalikku arutelu
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
kinnitamine/kinnitamata jätmise otsuse põhjendamine

PÄDEVATE ASUTUSTE SEISUKOHAD
Võttes aluseks Puhja valla arengukava, kust ilmneb et Puhja valla üldplaneeringuga kavan-datud tegevused ei põhjusta piiriülest olulist keskkonnamõju.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel programmi sisu osas seisukohta küsida olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonna-teenis-tuselt või kohaliku omavalitsuse organilt.

Projekti raames küsitakse seisukohad Tartumaa Keskkonnateenistuselt ning kohaliku omavalitsuse organilt. Seisukohad lisatakse projekti lisadesse ja ettepanekute alusel täiendatakse KSH programmi.
 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Tarbijakaitseamet
Veera