Avaleht > Planeering ja ehitus > Detailplaneeringud
 
 
 
 

Detailplaneeringud

Puhja valla Ulila aleviku Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 22 võeti vastu Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneering.

Planeeringuala asub Ulila aleviku lõunaosas ning on ca 6,5 ha. Planeeringuala piirneb edelast riigi kõrvalmaanteega, 22110 Ulila-Võllinge tee (kü 60502:003:0027), loodest kohaliku teega, 6050137 Suveaia tee (kü 60502:003:0025 kagust Platsi katastriüksusega (kü 60502:003:0117), kirdesse jääb Ulila suveaed, Suveaia tee 2 (kü 60502:003:0029).

Detailplaneeringu eesmärkideks on planeeringualal ettevõtluskeskkonna arendamiseks maa kruntimine, õigusliku aluse loomine ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks ja nendele juurdepääsu rajamine ning maa-ala heakorrastuse ja haljastuse korraldamine. Planeeringualale on kavandatud 15 krundi moodustamine: 12 krunti tootmis- ja ärimaad, üks teemaa krunt ning kaks tehnorajatiste maad. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ettepanek maa sihtotstarbe muutmiseks ja sellega kaasnevalt üldplaneeringu muutmiseks tehakse põhjusel, et ka lõunast piirneb maa-ala tootmismaaga ning asukoht suure maantee ääres sobib eelkõige tootmisfunktsiooniga hoonete püstitamiseks. Äri- ja tootmishoonete planeerimine annab võimaluse ettevõtluse arendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning selle kaudu ka Puhja valla elanike tööhõive suurendamiseks ja võimalikuks perspektiivseks Puhja valla elanike arvu kasvuks.

Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 19.07.–18.08.2017 Puhja vallavalitsuses (Elva tee 1 Puhja alevik Puhja vald 61301 Tartu maakond) tööaegadel vallamajas, Ulila keskuses (Pargi tn 1 Ulila alevik Puhja vald 61302 Tartumaa) ja siin:

 • Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsus nr 22 "Puhja valla Ulila aleviku Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu (DP) vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine"
 • Detailplaneeringu:
  - seletuskiri
  - situatsiooniskeem
  - kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ja maakasutus
  - üldplaneeringu muutmise ettepanek
  - olemasolev olukord
  - põhijoonis
  - maakasutus ja kitsendused
  - tehnovõrgud

Avaliku väljapaneku ajal on õigus esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond 61301 või e-posti aadressil vald@puhja.ee detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 23.08.2017 algusega kell 17.00 Ulila keskuses (Pargi tn 1 Ulila alevik Puhja vald, Tartumaa 61302)

---------------------------------------------------------------------------------

Kehtestatud detailplaneeringud

 

Reku sadamaala detailpaneeringu:

 • Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsus "Reku sadamaala detailplaneeringu kehtestamine"
 • seletuskiri  
 • situatsiooniskeem
 • olemasolev olukord
 • põhijoonis
 • maakasutus ja kitsendused  
 • tehnovõrgud  
 • illustratsioon
 • Reku sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne  

Ulila randumisala detailpaneeringu:

 • seletuskiri  
 • olemasolev olukord
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis

Arakapaju kinnistu detailplaneeringu:

 • seletuskiri
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis
 • kooskõlastus

Nõmme kinnistu detailplaneeringu:

 • seletuskiri  
 • põhijoonis tehnovõrkudega  
 • illustreeriv joonis

Põhja ja Lõuna kinnistu detailpaneeringu:

 • seletuskiri  
 • situatsiooniskeem
 • olemasolev olukord
 • planeeritud tehnovõrgud ja maakasutus
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis

Marja, Kobara ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu:

 • seletuskiri 
 • põhijoonis tehnovõrkudega
 • illustratiivjoonis

 Keskuse kinnistu (kinnistu nr 1128504, katastritunnus 60501:004:016) detailplaneering

 • seletuskiri 
 • põhijoonis  (1,41 MB) 
 • tehnovõrkude joonis (1,21 MB) 

 

Algatatud detailplaneeringute planeerimismenetluste lõpetamine

 
Üles
Tagasi

Sündmused

August 2017
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Suvi läbi 2017
Veera
EFTA
Tarbijakaitseamet