Avaleht > Kohalik võim > Õigusaktid > Puhja Vallvolikogu otsused 2012-2007
 
 
 
 

Puhja Vallvolikogu otsused 2012-2007

 

2012

Nr Kuupäev

Nimetus

1 29.02.2012 Tähtvere valla üldplaneeringu teemaplaneeringu
„Viljandi maantee laiendus” kooskõlastamine
2 29.02.2012 Ulila randumisala detailplaneeringu kehtestamine
3 29.02.2012 Riigimaantee 22113 Puhja- Reku tee, lõigul 6,61- 6,68 km Puhja vallale üleandmise taotlemine
4 29.02.2012 Vallavara otsustuskorras rendile andmine
5 29.02.2012 Vallavara kasutusse andmise delegeerimine
6 28.03.2012 Valla munitsipaalomandis oleva kinnistu Tiidriku tee 12 Rämsi külas võõrandamise, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormamisega sätestatud ülesannete delegeerimine
7 28.03.2012 Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Puhja Strohh
8 25.04.2012 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
9 25.04.2012 Mootorsõiduki juhi esmaõppe käivitamine Puhja Gümnaasiumis
10 25.04.2012 Vallavanema puhkusele lubamine
11 30.05.2012 Puhja valla 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine   Aruanne
12 30.05.2012 Maa-ametile volituste andmine
13 30.05.2012 Maakasutusõiguse lõpetamine
14 27.06.2012 Vallavanema puhkusele lubamine
15 28.09.2012 Vallavara võõrandamiseks suulise enampakkumise
korraldamine
16 31.10.2012 Peremehetu vara hõivamine
17 31.10.2012 Algatatud detailplaneeringu menetlemise lõpetamine
18 31.10.2012 Puhja Vallavalitsuse bilansis oleva sõiduauto Volkswagen Golf võõrandamine
19 31.10.2012 Päästeauto Volvo F613 tasuta võõrandamine ja üleandmine
20 28.11.2012 Puhja valla territooriumil asuvate metsatee teelõiku sisaldavate tervikteede teeosade nimekirja kooskõlastamine ja muudatuste sisse viimine
21 28.11.2012 Puhja valla kohalike teede registri andmete korrastamine
22 28.11.2012

Arvamuse andmine Soova liivakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks

23 28.11.2012 Vallavara võõrandamiseks teise suulise enampakkumise korraldamine
24 28.11.2012 Vallavara võõrandamiseks teise suulise
enampakkumise korraldamine
25 28.11.2012 Valla hallatava asutuse Puhja Lasteaia Pääsusilm
struktuuri ja personali koosseisu muutmine ja kinnitamine
26 19.12.2012 Vee-ettevõtja määramine Puhja valla haldusterritooriumil AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel
27 19.12.2012 Valla valimiskomisjoni muutmine
28 19.12.2012 Audiitori määramine
 

 

2011
Nr Kuupäev

Nimetus

1 26.01.2011 Algatatud detailplaneeringute planeerimismenetluste lõpetamine
2 26.01.2011 Alatise hariduse-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni
koosseisu muutmine
3 26.01.2011 Vallavara kasutusse andmine
4 26.01.2011 Reku sildumisala maaüksuse maa munitsipaalomandisse taotlemine
5 26.01.2011 Puhja alevikus Nooruse tn 7 ehitiste teenindamiseks vajalikust maast 169/1526 mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine
6 26.01.2011 Puhja Noortekeskuse ja Puhja Päevakeskuse moodustamine, teenistujate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
7 09.02.2011 Jaoskonnakomisjoni moodustamine
8 09.02.2011 Vallavanema ametist vabastamine ja uue vallavanema leidmiseks konkursi korraldamine
9 09.02.2011 Vallavanema valimine konkursi korras
10 18.02.2011 Puhja Vallavolikogu esimehe valimise tulemuse kindlakstegemine
11 18.02.2011 Puhja Vallavolikogu aseesimehe valimise tulemuse kindlakstegemine
12 18.02.2011 Volikogu alatise keskkonna-, maa- ja planeerimiskomisjoni esimehe valimine
13 16.03.2011 Rahvakohtunikukandidaatide nimekirja esitamine
14 16.03.2011 Volikogu alatise hariduse-, kultuuri- ja noorsootöö-komisjoni esimehe valimine
15 28.03.2011 Vallavanema valimine
16 27.04.201 Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale esindaja ja asendusliikme nimetamine
17 27.04.2011 Volikogu alatise arenduse-, ettevõtluse- ja eelarvekomisjoni esimehe valimine
18 27.04.2011 Alatise hariduse-, kultuuri- ja noorsootöökomisjoni
koosseisu muutmine
19 27.04.2011 Puhja valla arengukava aastateks 2008-2021 muutmise algatamine
20 27.04.2011 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
21 27.04.2011 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
22 27.04.2011 Puhja Vallavalitsuse uue koosseisu kinnitamine
23 25.05.2011 Maapäeva koosseisu esindajate valimine
24 25.05.2011 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
25 25.05.2011 Puhja Vallavolikogu 26. novembri 2008 otsuse nr 46 osaline kehtetuks tunnistamine
26 25.05.2011 Arakapaju kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
27 25.05.2011 Vallavara kasutusse andmine
28 25.05.2011 Alatise keskkonna-, maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
29 29.06.2011 Puhja valla 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine      Aruanne
30 29.06.2011 Puhja seltsimaja ruumide rendile andmine
31 29.06.2011 Detailplaneeringu koostamise algatamine Ulila alevikus
32 29.06.2011 Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe sõlmimine    Kokkulepe
33 29.06.2011 Vallavanema puhkusele lubamine
34 29.06.2011 Alatise arenduse-, ettevõtluse- ja eelarvekomisjoni
koosseisu täiendamine
35 28.09.2011 Peremehetu ehitise arvele võtmine ja hõivamise menetluse alustamine
36 28.09.2011 Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu korraldamine
37 28.09.2011 Puhja valla kohalike teede registri andmete korrastamine
38 30.11.2011 Vallavara võõrandamiseks teise suulise enampakkumise korraldamine
39 30.11.2011 Reku sildumisrajatise detailplaneeringu kehtestamine
40 30.11.2011 Arvamuse esitamine AS-le Tootsi Turvas geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu kohta
41 21.12.2011 Ehitise peremehetuks tunnistamine
42 21.12.2011 Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine
43 21.12.2011 Vallavara otsustuskorras tasuta rendile andmine
44 21.12.2011 Alatise revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

2010
Nr Kuupäev

Nimetus

1 27.01.2010 Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks
2 27.01.2010 Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
„Sotsiaalne infrastruktuur“ kooskõlastamine
3 27.01.2010 Maapäeva koosseisu esindajate valimine
4 27.01.2010 Vallavolikogu esindaja valimine Puhja Gümnaasiumi hoolekogusse
5 27.01.2010 Vallavalitsuse liikmete hüvituste suuruse määramine
ja maksmise korra kinnitamine
6 27.01.2010 Vallavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks
7 27.01.2010 Tulekustutusauto “UAZ 3151201” tasuta võõrandamine ja üleandmine
8 27.01.2010 Vallavalitsuse delegeerimine
9 31.03.2010 Kehtestatud planeeringute ülevaatamine    Lisa
10 31.03.2010 Aktsiate võõrandamine
11 31.03.2010 Valla bussi Volkswagen võõrandamine
12 31.03.2010 Vallavanema väljateenitud kasutamata puhkusele lubamine
13 12.04.2010 Aktsiate võõrandamine
14 28.04.2010 Aktsiate võõrandamine
15 28.04.2010 Detailplaneeringu koostamise algatamine Ridaküla külas
16 26.05.2010 Detailplaneeringu koostamise algatamine Õhtu tn 11 Puhja alevikus
17 26.05.2010 Vallavanema korralisele puhkusele lubamine
18 30.06.2010 Puhja valla 2009. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine
     Aruanne
19 29.09.2010 Puhja valla arengukava aastateks 2008-2021 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmise algatamine       Lisa Täitmise aruanne
20 24.11.2010  Puhja valla terviseprofiili koostamise algatamine
21 24.11.2010 Puhja valla kohalike teede registri andmete korrastamine
22 24.11.2010 Detailplaneeringu kehtestamine Ridaküla külas Nõmme maaüksusel
23 24.11.2010 Puhja Vallavalitsuse personali vajaduse hindamine 2011. aastaks

 

2009
Nr Kuupäev

Nimetus

1 28.01.2009 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Tartu –Viljandi ─ Kilingi-Nõmme maanteega nr 92 piirnevate kinnistute jagamisel
2 28.01.2009 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Siiri kinnistu jagamisel
3 28.01.2009 Detailplaneeringu koostamise algatamine
4 28.01.2009 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
5 25.02.2009 Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine
6 25.02.2009 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Mõisanurme külas katastriüksusele Pk-15
7 25.02.2009 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Teilma külas katastriüksusele Pk-17
8 25.02.2009 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Uuelinnu kinnistu jagamisel
9 25.03.2009 Puhja Vallavolikogu 23.03.2006 otsuse nr 13 “Volikogu esimehe, alatiste komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tööst osavõtu hüvituste suuruse määramine ja maksmise korra kinnitamine” osaline muutmine
10 25.03.2009 Puhja valla üldplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine
11 29.04.2009 Jaoskonnakomisjoni moodustamine
12 29.04.2009 Katastriüksusele M-54 Teilma külas sihtotstarbe määramine
13 29.04.2009 Katastriüksusele M-75 Teilma külas sihtotstarbe määramine
14 29.04.2009 Katastriüksusele Pk-16 Nasja külas sihtotstarbe määramine
15 29.04.2009 Katastriüksusele Pk-6 Võllinge külas sihtotstarbe määramine
16 29.04.2009 Katastriüksusele Pk-7 Võllinge külas sihtotstarbe määramine
17 29.04.2009 Katastriüksusele Pk-14 Võllinge külas sihtotstarbe määramine
18 29.04.2009 Investeerimislaenu võtmine
19 29.04.2009 Detailplaneeringu koostamise algatamine
20 27.05.2009 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
21 27.05.2009 Osalemine „Kohalike avalike teenuste arendamise“
programmis
22 30.06.2009 Valimisringkondade moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine
23 30.06.2009 Valla valimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete nimetamine
24 30.06.2009 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Tartu –Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteega nr 92 piirneva Kalle kinnistu jagamisel
25 30.06.2009 Puhja valla 2008. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine
26 30.06.2009 Vallavanema puhkusele lubamine
28 23.09.2009 Jaoskonnakomisjoni moodustamine
29 23.09.2009 Detailplaneeringu algatamine Puhja reoveepuhasti kinnistul
30 23.09.2009 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
1 28.10.2009 Puhja Vallavolikogu aseesimehe valimise tulemuse kindlakstegemine
2 28.10.2009 Vallavalitsuse lahkumispalve rahuldamine
3 04.11.2009 Volikogu alatiste komisjonide moodustamine
4 11.11.2009 Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
5 11.11.2009 Riigivara tasuta omandamine
6 11.11.2009 Vallavanema valimine
7 25.11.2009 Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale esindaja ja asendusliikme nimetamine
8 25.11.2009 Alatise revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine
9 25.11.2009 Vallavara kasutusse andmine
10 25.11.2009 Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
11 25.11.2009 Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
12 25.11.2009 Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks
13 25.11.2009 Isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
14 16.12.2009 Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
15 16.12.2009 Puhja Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine ning vallavanema ametisse nimetamine (tunnistatud kehtetuks)
     

 

 

2008
Nr Kuupäev

Nimetus

1 30.01.2008 Detailplaneeringu algatamine Mõisanurme külas Marja, Kobara ja Pihlaka kinnistutel
2 30.01.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3 30.01.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
5 30.01.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Suuretamme kinnistu jagamisel
6 30.01.2008 Nõudest loobumine
7 30.01.2008 Audiitori määramine
8 30.01.2008

Valla ametiasutuse, valla hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisude kinnitamine (otsuse LISA)

9 30.01.2008 Valla haldusaparaadi ametnike, valla hallatavate asutuste juhtide ja abiteenistujate palgamäärade
kinnitamine
10 26.03.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Võsivere külas katastriüksusele Pk-18
11 26.03.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Võsivere külas katastriüksusele Pk-19
12 26.03.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
13 26.03.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
14 26.03.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
15 26.03.2008 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
16 26.03.2008 Alatise õiguse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
17 30.04.2008 Munitsipaalomandisse taotletava maa sihtotstarbe muutmine
18 30.04.2008 Vallavara võõrandamine suulise enampakkumise teel
19 30.04.2008 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
20 30.04.2008 Alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
21 30.04.2008 Puhja valla 2008. aasta eelarve muutmine
22 30.04.2008 Vallavanema välislähetusse suunamine
23 28.05.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Vihavu külas katastriüksusele Pk-1
24 28.05.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Vihavu külas katastriüksusele Pk-2
25 28.05.2008 Detailplaneeringu algatamine Puhja alevikus Saare tee 6 kinnistul
26 28.05.2008 Detailplaneeringu algatamine Puhja alevikus Villema katastriüksusel
27 28.05.2008 Puhja alevikus Keskuse kinnistu osadetailplaneeringu kehtestamine
34 30.09.2008 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Puhja vallas
Tartu – Viljandi - Kilingi-Nõmme maanteega nr 92
piirnevate kinnistute jagamisel
35 30.09.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Vihavu külas katastriüksusele Pk-4
36 30.09.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Sooserva kinnistu jagamisel
37 30.09.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Väljakaubi kinnistu jagamisel
38 30.09.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kaimi külas Kavilda kinnistul
39 30.09.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
40 30.09.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
41 29.10.2008 Vallavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine lepingu sõlmimiseks
42 29.10.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kavilda kinnistu jagamisel
43 29.10.2008 Detailplaneeringu algatamine Tännassilma külas Kase kinnistul
44 29.10.2008 Osalemine Hangete Korraldamise Mittetulundusühingus
45 26.11.2008 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maanteega nr 92 piirnevate kinnistute jagamisel
46 26.11.2008 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Salu kinnistu jagamisel ja kinnistute omandamine
47 26.11.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
48 26.11.2008 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
49 26.11.2008 Mõisanurme külas Marja, Kobara ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
50 17.12.2008 Nõusoleku andmine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS tegevuse lõpetamiseks
51 17.12.2008 Vallavara kasutusse andmine
52 17.12.2008 Osadetailplaneeringu koostamise algatamine
53 17.12.2008 Osadetailplaneeringu koostamise algatamine
     

 

 

2007
Nr Kuupäev

Nimetus

31 26.09.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Tuule kinnistu jagamisel
32 26.09.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Tedre kinnistu jagamisel
33 26.09.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Tõnni kinnistu jagamisel
34 26.09.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
36 26.09.2007 Investeerimislaenu võtmine
37 30.10.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Poriküla külas katastriüksusele Pk-9
38 30.10.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Poriküla külas katastriüksusele Pk-11
39 30.10.2007 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Poriküla külas katastriüksusele Pk-8
40 30.10.2007 <a href="/public/files/nr40_30.10.2007_katastriyk
 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
Tarbijakaitseamet
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!