Avaleht > Planeering ja ehitus > Jäätmemajandus > Korraldatud jäätmevedu 2014-2017
 
 
 
 

Korraldatud jäätmevedu 2014-2017

Korraldatud jäätmevedu teostab Puhja vallas AS Eesti Keskkonnateenused.

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Tel: 1919
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
Avatud E-R 9.00-17.00.
Koduleht www.keskkonnateenused.ee

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Puhja vallas alates 01.05.2017 

...............................................................................................

AS Eesti Keskkonnateenused jätkab korraldatud jäätmevedu Puhja ja Rannu vallas

Jäätmeveo teenuste kontsessiooni leping Puhja ja Rannu valla ning AS Eesti Keskkonnateenused vahel lõppeb 30. aprillist 2017. Rannu Vallavalitsuse 16.02.2016 korraldusega nr 2-3/34 ning Puhja Vallavalitsuse 16.02.2017 korraldusega nr 49 otsustati algatada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus Eesti Keskkonnateenused AS-ga korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankelepingu pikendamiseks kuni 31.12.2017.

AS Eesti Keskkonnateenused esitas pakkumise, mis oli 40% kõrgem võrreldes eelneva perioodiga. Hankekomisjon tegi AS Eesti Keskkonnateenustele ettepaneku pakutud hinda vähendada. AS Eesti Keskkonnateenused selgitas, et pakkumise arvutamisel on nad arvestanud käitlushindade kasvuga üle 53% ja kütusehinna kallinemise 20% võrra, mis on peamised põhjused miks hinnad sellises ulatuses pakkumises tõusid. Rannu ja Puhja vallavalitsus nõustusid pakkuja selgitustega seisukohtadega ning arvestades jäätmeveohinna tõusu ka mujal piirkondades tunnistati vallavalitsustes edukaks AS Eesti Keskkonnateenused pakkumus.

Mis muutub 1. maist?
1. maist tõusevad jäätmemahutite tühjenduse hinnad (vt tabel). Jäätmevedaja saadab kõigile jäätmevaldajatele aprillikuu jooksul uue hinnakirja ja veograafiku. Juhul, kui te pole aprillikuu jooksul jäätmevedajalt uut hinnakirja ning veograafikut saanud, võtta ühendust jäätmevedajaga või vallavalitsusega. Sõlmitud jäätmeveolepingud jäävad kehtima ning pikenevad automaatselt. Jäätmevaldajatel, kellel on jäätmeveoteenuse eest tasumiseks tehtud pangas e-arve püsimakse leping (endise nimega otsekorraldus), tuleks üle vaadata vastava lepingu andmed, et oleks piisav limiit ning leping oleks kehtiv.

Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühist konteinerit ning on esitanud varasemalt vastava avalduse, nende kokkulepped jäävad kehtima ning pikenevad automaatselt kuni 31.12.2017 ning uut ühismahuti kasutamise avaldust Puhja Vallavalitsusele esitama ei pea.

Jäätmevaldajad, kes on saanud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse kuni 30.04.2017 ja soovivad vabastust pikendada, tuleb esitada uus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus ja allkirjastatult saata see Puhja Vallavalitsuse e-postile vald@puhja.ee või aadressile Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond, 61301. Taotluse vorm on kättesaadav Puhja valla veebilehelt www.puhja.ee /Kohalik võim /Blanketid /Jäätmemajandusega seotud avalduste vormid /Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus.

Lisainformatsiooni jäätmeveo pikendamise kohta saab Puhja Vallavalitsusest (majandusnõunik Raido Kutsar, e-post raido@puhja.ee, telefon 7300649) ja jäätmevedaja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest (e-post tartu@keskkonnateenused.ee, telefon 1919, 738 67 00).
...............................................................................................

Alates 1. maist 2014 teostab korraldatud jäätmevedu Puhja vallas AS Eesti Keskkonnateenused.

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Tel: 1919
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
Avatud E-R 9.00-17.00.
Koduleht www.keskkonnateenused.ee

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Puhja vallas alates 01.05.2014 

........................................................................................................

Puhja vallas vahetub 1. maist jäätmevedaja

Puhja ja Rannu vallad korraldasid riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud piirkonnas kolmeks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates käesoleva aasta 1. maist. Alates ainuõiguse alguskuupäevast muutuvad kõik teised korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenustega seotud lepingud antud piirkonnas kehtetuks ja jäätmevaldajal puudub õigus anda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle muule jäätmekäitlejale või vedada neid ise.

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb jäätmeseaduse § 69 lõikest 1. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed (antud juhul segaolmejäätmed ja paberijäätmed) üksnes jäätmevedajale, kellele on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon.

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. Eesmärk saavutatakse regulaarse jäätmeveoga, mistõttu on kehtestatud minimaalsed jäätmeveosagedused: tiheasustusalal (Puhja ja Ulila alevik ning Rämsi küla) tuleb jäätmeid vedada vähemalt kord nelja, hajaasustusalal vähemalt kord kaheteistkümne nädala tagant. Jäätmeveost saab mõjuva põhjuse olemasolul vabastada üksnes kohalik omavalitsus, kellele tuleb esitada vastav avaldus.

Lepingute sõlmimine

Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud veolepingud vastavalt andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping. Lepingusse märkida oma kontaktandmed, mille kaudu on vedajal võimalik probleemide ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta, salasõna, millega on kliendil telefoni teel võimalik teha lepingus muudatusi, näiteks tellida lisavedu, muuta kontaktandmeid. Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning see meile tagasi saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht (suurus), veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), tuleb teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, on jäätmevaldajal õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist, kohalikult omavalitsuselt, saates omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve. Seetõttu on oluline juba enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada, teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku omavalitsust.

Kui jäätmevaldaja ei ole aprilli keskpaigaks mingil põhjusel jäätmeveolepingut kätte saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks jäätmevedajaga ühendust võtta.

Veosagedus ja jäätmemahutid

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) – vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisel saab soovi korral sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkonnateenused – vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Juhul, kui täna rendite konteinerit Ragn-Sells AS-lt ning edaspidi soovite rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused, siis tuleb Teil kindlasti sellest meid teavitada ja leppida kokku Teile sobiv paigaldusaeg.

Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmemahutite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Vastavalt Puhja valla jäätmehoolduseeskirjadele võib jäätmete kogumiseks kasutada 1) plastist ja kaanega varustatud käsitsi teisaldatavaid 80 kuni 1100 liitriseid ratastel kogumismahuteid; 2) metallist ja kaanega varustatud 1,5 m3 kuni 4,5m3 ratasteta kogumismahuteid; 3) lepingu sõlmimisel segaolmejäätmete kogumiseks jäätmevedaja poolt tarnitavad kuni 50 liitriseid jäätmekotte, kuhu tohib panna maksimaalselt 10 kg olmejäätmeid.

Tegelikkuses on kasutusel mitmesugused käsitsi valmistatud ja vanaaegsed metallmahutid, mida on võimalik tühjendada ainult käsitsi. Nõuetekohane on konteiner, mis vastab ettenähtud kindlatele minimaalsetele mõõtudele ning mille ees ülemine äär on umbes 5 cm kõrgune. Võttes arvesse töötajate ohutust, tühjendab Eesti Keskkonnateenused AS ainult standardile vastavaid mahuteid. Täpsemat informatsiooni jäätmemahuti parameetrite kohta saab Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusest aadressil Tähe 108 Tartu, klienditelefonilt 1919 või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.

Konteinerit soetades tuleks tähelepanu pöörata muuhulgas ka mahuti valmistusplastile, mis peaks vastu talvekülmadele ja UV-kiirgusele. Kindlasti ei sobi siseruumides kasutamiseks mõeldud konteinerid. Soovitatav on kasutada tuntud tootjate (SULO, OTTO) konteinereid. Kõige kindlam on soetada või rentida konteiner otse jäätmevedajalt.

Konteineri paiknemine ja juurdepääs

Kogumisvahend tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Sõidutee laiuseks peab olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4 meetrit. 600-liitrised ja suuremad mahutid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Mahuti transportimist kaugemalt kui 10 m jäätmeveokini ja lukustamata värava või tõkkepuu käsitsi avamist on võimalik tellida tasulise lisateenusena, juhul kui jäätmevaldaja soovib kasutada mugavusteenust.

Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve.

Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused AS neid kindlasti enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.

Ettemakstud jäätmekoti teenus

Eesti Keskkonnateenused AS pakub oma klientidele, kelle kinnistule juurdepääs on seoses kehvade teeoludega raskendatud või võimatu, lahendust ettemakstud jäätmekotiteenuse näol. Korraga müüakse kliendile aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-ga Eesti Keskkonnateenused tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik. Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta, mis on märgitud ka lepingu lisas. Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või kinnistu nimi.

Tegu on 140-liitrise punast värvi kotiga, mis on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes seisneb selles, teenuse hind sisaldab nii jäätmeveo kui ka koti hinda. Teenuse eest tasutakse ette, mistõttu arvet sellele ei järgne. Ühe ettemakstud koti hind koos käibemaksuga on 0,32€. Lisandub 140 liitrise mahuti veohind konkreetses piirkonnas.

Ühismahutite kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Puhja Vallavalitsusest (majandusnõunik Raido Kutsar, e-post raido@puhja.ee, telefon 7300649) ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest (e-post tartu@keskkonnateenused.ee, faks 738 6711, telefon 1919, 738 67 00).

.........................................................................................................

Korraldatud jäätmeveost

Jäätmeseaduse § 67 lõike 1 kohaselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt riigihangete seaduses sätestatust.

Puhja ja Rannu vald otsustasid eelmise aasta novembris, et tuleb ühiselt läbi viia riigihange uue jäätmevedaja leidmiseks. Puhja Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 37” Puhja valla osalemine korraldatud jäätmeveo ühishankes ja volituste andmine” otsustati, et Puhja vald osaleb korraldatud jäätmeveo ühishankes Rannu vallaga ning volitati Rannu Vallavalitsust täitma Puhja valla korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid ülesandeid.

Rannu Vallavalitsus viis 30. detsember 2013 kuni 10. veebruar 2014 läbi riigihanke ”Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Rannu ja Puhja vallas”, mille eesmärk oli leida korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja Rannu ja Puhja valdade haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Riigihankel osalenud ettevõtetest (AS Ragn-Sells ja AS Eesti Keskkonnateenused) esitas soodsaima teenushinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused. Alates 1. maist 2014 kuni 30. aprillini 2017 hakkab Puhja ja Rannu vallas olmejäätmete (segaolmejäätmete ning paber ja kartong) kogumist ja vedamist teostama sõlmitud korraldatud jäätmeveo hankelepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt. Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi korraldatud jäätmeveost. Jäätmevedaja alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt, vallavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmevaldaja ei anna jäätmeid üle või ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu kogumismahutile, on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest.

Jäätmevaldajatel on lubatud kasutada jäätmete kogumiseks ühiseid kogumismahuteid. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu sõlmimiseks. Ühismahuti kasutamise kokkuleppe peavad uuesti tegema ka need jäätmevaldajad, kes juba varasemalt kasutasid ühist jäätmemahutit. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Ühise kogumismahuti kasutamise leping tuleb esitada kirjalikult vallavalitsusele. Lepingu vorm on saadav valla kodulehelt www.puhja.ee.

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehelt www.puhja.ee /Kohalik võim /Blanketid. Vabastust võib taotleda Puhja valla jäätmehoolduseeskirja §25 sätestatud korras.

Täpsustav info jäätmevedaja vahetuse kohta tuleb aprillikuu Puhja Valla Lehes ning jooksvalt valla veebilehelt www.puhja.ee. Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida Eesti Keskkonnateenused ASi klienditeeninduselt e-posti aadressilt tartu@keskkonnateenused.ee, faksilt 738 6711, telefonilt 1919, 738 67 00 või Puhja vallavalitsusest, majandusnõunik Raido Kutsar, e-post raido@puhja.ee, telefon 7300649.
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet