Avaleht > Planeering ja ehitus > Jäätmemajandus > Korraldatud jäätmevedu 2010-2014
 
 
 
 

Korraldatud jäätmevedu 2010-2014

Puhja vald pikendas Ragn-Sells ASga korraldatud jäätmeveo lepingut veel ühe kuu võrra

Kuni 30. aprillini teostab jäätmevedu Ragn-Sells. Kuigi senisel jäätmevedajal pidi korraldatud jäätmeveo leping lõppema 31. märtsil 2014, otsustas Puhja Vallavalitsus pikendada Ragn-Sells ASga lepingut, ühe kuu võrra, kuni 30. aprillini 2014.

Jäätmevaldaja jaoks lepingupikendus lisakohtusi kaasa ei too ja kõik jätkub seniselt:
• Ragn-Sells AS-ga allkirjastatud jäätmeveoleping (raamleping) ja lepingulisa, kehtib ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.
• Segaolmejäätmete ning vanapaberi ja kartongi teenuste hinnad jäävad samaks, mis praegu.
• Konteinerite tühjendussagedused ei muutu. Tühjendusgraafikuga saab tutvuda www.ragnsells.ee/graafikud või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus. Lisainfot Ragn-Sellsi klienditeenindusest tel 15 155 või e-post tartu@ragnsells.ee.

Puhja vald ja Ragn-Sells pikendasid jäätmeveo lepingut

Puhja Vallavalitsus otsustas pikendada Ragn-Sellsiga korraldatud jäätmeveo lepingut kuni 31.03.2014.

Kliendi jaoks lepingupikendus lisakohtusi kaasa ei too ja kõik jätkub suuresti seniselt:

• Ragn-Sells AS-ga allkirjastatud jäätmeveoleping (raamleping) ja lepingulisa, kehtib ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.

• Segaolmejäätmete ning vanapaberi ja kartongi teenuste hinnad jäävad samaks, mis praegu.

• Konteinerite tühjendussagedused ei muutu. Tühjendusgraafikuga saate tutvuda www.ragnsells.ee/graafikud või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.

E-arve tellimiseks teavitage palun oma soovist Ragn-Sellsi klienditeenindust tel 15 155 või e-post tartu@ragnsells.ee.

Iseteeninduses saate jälgida nii arveinfot kui ka veograafikuid: www.ragnsells.ee/iseteenindus.

 

Jäätmeveo teenusehinnad

 

Puhja Vallavalitsus kinnitas 03.12.2012 korraldusega nr 221 Ragn-Sells ASi poolt esitatud uued segaolmejäätmete teenusehinnad, mis hakkavad kehtima alates 1. veebruarist 2013.

Vastavalt Puhja Vallavolikogu 31.03.2010 määruse nr 8 § 13 lõige 2 kohaselt saab Vedaja taotleda teenustasu suurendamist kas ühe või mitme olmejäätmete liigi osas või kõigi olmejäätmete liikide osas veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.

Ragn-Sells AS esitas Puhja Vallavalitsusele taotluse 31.08.2012, selgitused taotluse kohta 09.11.2012 ning muudetud taotluse 23.11.2012 Puhja valla korraldatud jäätmeveo teenusehindade tõstmiseks. Hinnatõuse põhjuseks on kütuse hinna 20% ja palgakulu 6% tõus. Jäätmeveo teenustasu koosneb erinevatest komponentidest, millest tähtsaimad on tööjõu-, kütuse- ja käitluskulu. Kuna kütusekulu ja tööjõukulu mõjutavad otseselt jäätmeveo hinda, siis nimetatud kulude kasvades muutub oluliselt ka jäätmeveo hind.

1. veebruarist 2013 on Puhja valla korraldatud jäätmeveo teenusehinnad alljärgnevad:

Jäätmemahuti suurus, m3
Graafikujärgne tühjendushind eur/tk (ilma käibemaksuta)
Graafikujärgne tühjendushind eur/tk
(koos käibemaksuga)
jäätmekott 0,05
0,59
0,71
kuni 0,08
1,00
1,20
kuni 0,14
1,30
1,56
kuni 0,24
1,98
2,38
kuni 0,37
3,85
4,62
kuni 0,66
4,54
5,45
kuni 0,8
8,65
10,38
kuni 1,5
9,17
11,00
kuni 2,5
24,23
29,08
kuni 4,5
39,41
47,29


Alates 1. septembrist 2010 teostab korraldatud jäätmevedu Puhja vallas Ragn-Sells AS.

Ragn-Sells AS Tartu teenindusbüroo
Sepa 26, 51013 Tartu
Tel: 15155
Faks: 73 017 71
E-post: tartu@ragnsells.ee
Avatud E-R 8.00-17.00.
Koduleht www.ragnsells.ee

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Puhja vallas kuni 31.01.2013 

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Puhja vallas alates 01.02.2013 

Jäätmekogumisvahendi järgmist teenindusgraafikut saad vaadata siit

Tähelepanu korraldatud jäätmeveost vabastatud isikud!

Jäätmeseaduse § 69 lõike 4 (muudatus jõustunud alates 19.07.2010) kohaselt võib jäätmevaldajat erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
Seoses seaduse muudatusega tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitujal (jäätmevaldajal) esitada hiljemalt iga järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Palume jäätmevaldajatel, kes on taotlenud ja saanud Puhja Vallavalitsusest vabastuse korraldatud jäätmeveost, esitada enne tähtaja saabumist iga-aastaselt hiljemalt 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. NB! Korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaeg ei ole seejuures määrav, kinnitus tuleb saata ka siis, kui vabastuse perioodi lõpuni on veel aega. Kirjaliku kinnituse palume saata aadressil Reku tee 3, Puhja alevik 61301 Tartu maakond või e-posti aadressile raido@puhja.ee. Info: majandusnõunik Raido Kutsar tel 730 0649 või raido@puhja.ee.
 


Selleks, et korraldatud jäätmevedu kiiremini ja muretumalt käivituks, toome välja mõningad tähelepanekud:

 

  • Palve kõikidele kortermaja elanikele, kes on saanud Ragn-Sellsilt lepingu eraldi enda korteri kohta, kuid kasutavad kellegagi ühist konteinerit – andke kindlasti Ragn-Sellsile või Puhja vallavalitsusele sellest teada. Kui soovite kasutada kellegagi ühist konteinerit, tuleb selleks täita avaldus, kus on ära märgitud nii liituja(te) andmed kui ka isiku/asutuse nimi, kelle nimele leping jääb ja kes prügiveo eest tasuma hakkab.
  • Kui olete üks kaasomanikest, kellele saadeti leping, kuid reaalselt soovib prügiveolepingu enda nimele sõlmida teine kaasomanik, palume kindlasti sellest Ragn-Sellsi teavitada. Vastasel juhul jääb paralleelselt kõikidele kaasomanikele prügiveoleping kehtima ja veod toimuma.
  • Kui Teie konteinerit ei ole graafikujärgsel päeval tühjendatud, võtke palun Ragn-Sellsiga ühendust. Põhjuseid võib olla mitmeid: Teie kinnistut ei leitud üles, kinnistule viiv tee oli läbimatu, konteiner/jäätmekott ei olnud nähtaval vms. Selleks, et järgmised veod toimuksid graafikujärgselt, palume Teil täpsustada aadressi, objekti asukohta vmt. Kindlasti aitab palju kaasa ka telefoni nr lisamine, millelt autojuht saaks vajadusel abi küsida.
  • Tuletame meelde, et oma konteineri järgmist tühjenduspäeva näete ka Ragn-Sellsi kodulehelt www.ragnsells.ee, menüüvalikust „veograafikud“.
  • Kohtades, kus seisab mitu konteinerit koos, palume konteineritele peale kirjutada aadress või kliendi nimi, et autojuht saaks olla kindel, et tühjendab õiget konteinerit.
  • Kliendid, kes ei ole veel lepinguid oma täpsustatud andmetega (telefoni nr, e-maili aadress, õige konteineri suurus jne) Ragn-Sellsi tagasi saatnud, tehke seda palun esimesel võimalusel. See tagab kvaliteetsema ja kiirema teeninduse!
  • Vanapaberikonteinerite soovijail palume Ragn-Sellsiga ise ühendust võtta. Ilma kliendipoolse tellimuseta Ragn-Sells paberikonteinereid ei paigalda.

 


 

1. septembrist 2010 rakendub Puhja vallas korraldatud jäätmevedu

Vastavalt 01.05.2004. aastal jõustunud Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Korraldatud olmejäätmeveo põhieesmärk on keskkonnahoiu parandamine ning kõikide jäätmetekitajate hõlmamine jäätmekäitlusega. Uus kord võib küll esmalt tunduda tülikas ja keeruline, kuid selle rakendamine annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga.

Puhja Vallavalitsus korraldas vastavalt seadusele Puhja vallas avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks. Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise Ragn-Sells AS, kellele anti jäätmeveo ainuõigus kolmeks (3) aastaks. See tähendab, et ainuõiguse kehtivuse perioodil (01.09.2010-31.08.2013) veab segaolmejäätmeid ning vanapaberit ja kartongi Puhja vallas asuvatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt üksnes Ragn-Sells AS (teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub antud perioodil õigus nimetatud piirkonnas nimetatud jäätmeid koguda ja vedada).

Milliseid muudatusi toob kaasa korraldatud jäätmevedu?

Korraldatud veole üleminemisega leiavad aset mitmed olulised muudatused klientide igapäevaelus. Palume siinkohal juba ette oma tänaste ja tulevaste klientide mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil tekkida võivate segaduste pärast.

Meeldivam muudatus on see, et jäätmevedu seab kõik jäätmetekitajad võrdsetesse tingimustesse, st kõik kinnisasja omanikud liidetakse automaatselt jäätmeveoga ning sellest tulenevalt muutuvad jäätmeveo teenuse hinnad senisest soodsamaks. Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse eelkõige jäätmeveo ringide optimeerimise tulemusel ja just seetõttu tuleb arvestada prügiauto graafikuga ka eraldi lisaveo tellimisel.

Alates 01. septembrist 2010 lõpevad automaatselt seni kehtivad jäätmeveo lepingud, sest kõikidel teistel jäätmevedajatel lõpevad jäätmeload veoteenuse osutamiseks Puhja vallas. Teiste vedajate poolt senini teenindatud klientidel palume Ragn-Sells’ile edastada enda kontaktandmed ja kasutatava konteineri suurus. Uute lisanduvate aadresside tõttu on vedajal vajalik korrigeerida jäätmeveoki teekonda ning seetõttu võivad mõnevõrra muutuda senised väljakujunenud ja harjumuspärased veopäevad ja sagedused.

Kõik jäätmevaldajad on liidetud jäätmeveoga automaatselt - kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle anda. Ragn-Sells AS alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte.

Lepingud

Kõikidele Puhja valla jäätmeregistris olevatele jäätmevaldajatele saadab Ragn-Sells AS postiga (augustikuu alguses) veograafikud ning eeltäidetud lepingud, mis sisaldavad hetkel teadaolevaid andmeid (kinnistu omanik, objekti- ja postiaadress jm).

Eeltäidetud lepingus on jäätmevaldajale pakutud välja segaolmejäätmete käitlemine miinimumpaketi alusel st. Ühepereelamu, suvila, ettevõte: Tiheasustusaladel (st Puhja alevik, Ulila alevik, Rämsi küla) 80-liitine konteiner, tühjendussagedusega 28 päeva tagant; Hajaasustusaladel 140-liitine konteiner, tühjendussagedusega 84 päeva tagant. Korterelamu: jäätmemahuti väikseim maht leitakse lähtuvalt inimeste arvust ja minimaalsest tühjendussagedusest. Minimaalne arvestuslik jäätmeteke on 45-liitrit jäätmeid inimese kohta ühes kuus.

Paberi ja kartongi jaoks tuleb eraldi konteinerit kasutada elamumaa sihtotstarbega kinnistutele, kus on 10 ja enam korteriga ning kaug-, vedel- või gaasikütust kasutav lokaalküte. Paberi ja kartongi konteineri tühjendus peab toimuma sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise. Tühjendussagedus lepitakse kokku lepingu sõlmimisel.

Kui kõik andmed saadetud lepingus on jäätmevaldaja poolt üle kontrollitud (sh konteineri suurus ja tühjendussagedus), siis palume lisada lepingusse veel Teie kontaktandmed ja isikukood, samuti ka e-posti aadress (kui on) ning üks lepingu eksemplar meile allkirjastatult tagastada aadressile Sepa 26, Tartu. Palume täita leping edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedega.

Palun võtke Ragn-Sells AS-ga kindlasti ühendust, kui:
- Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta;
- Teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest;
- Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;
- Teil on vana tüüpi metallist ratasteta 750-liitrine konteiner;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;
- Teile ei ole saadetud esmateavitust koos lepinguga (augusti alguseks).

Palun võtke Puhja Vallavalitsusega ühendust, kui:
- antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
- antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
- soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale.

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades vastavasisulise avalduse Puhja vallavalitsusele või Ragn-Sells ASle. Avalduse blanketid on kättesaadavad vallavalitsuse kantseleist (Reku tee 3, Puhja alevik) või valla kodulehelt www.puhja.ee (Kohalik võim/Blanketid)

Samuti, kui inimesel on vallas mitu kinnistut või elab kortermajas ja käib aeg-ajalt suvilas, siis on võimalik taotleda nende kinnistutele ühtset lepingut. Seda eeldusel, et elanik toob oma suvilas tekkinud prügi kortermaja või eramaja prügikonteinerisse. Sel puhul tuleks täita samuti eelpool nimetatud ühise konteineri kasutamise avaldus.

Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsust üksnes kohalikult omavalitsuselt, saates sinna vastavasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta. Samuti saate taodelda perioodilist vabastust, kui kasutate oma kinnistul ainult teatud perioodil (nt suviti). Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlemise tingimuste ja korralduse kohta saab lugeda Puhja Vallavolikogu 31.03.20010 määrusest nr 8 „Puhja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“ § 10. Avalduse blanketid on kättesaadavad vallavalitsuse kantseleist (Reku tee 3, Puhja alevik) või valla kodulehelt www.puhja.ee . (Kohalik võim/Blanketid).

Selleks, et Puhja valla elanikele korraldatud jäätmeveole üleminekut võimalikult mugavaks teha, on lepinguid võimalik sõlmida ka Puhja vallas koha peal (kaasa palume võtta isikut tõendav dokument):

11.august kell 13:00-18:00 Rämsi külas Uula Huvikeskuses
16.august kell 13:00-18:00 Ulila alevikus Ulila Keskuses
24.august kell 13:00-18:00 Puhja alevikus Puhja Seltsimajas


NB! Ülalpool toodud aegadel ja kohtadest saate kaasa võtta rendi jaoks või välja osta 80-kuni 800-liitriseid konteinereid.

Jäätmeveo hinnad, mis kehtivad korraldatud jäätmeveo raames alates 01.09.2010 (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu):   

NB! Konteinerite paigaldamine kuni 01.11.2010 on tasuta, alates 01.11.2010 tasuline 420.00 eek/tk.

Mida peaks teadma jäätmekäitlusest:

Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sells AS jäätmeseadusest, Puhja valla jäätmehoolduseeskirjast, Puhja vallas korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise kutsedokumentidest ja Ragn-Sells AS jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

 


 

Puhja Vallavalitsus viis läbi avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Puhja valla haldusterritooriumil. Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 12.05.2010. a.
Pakkumised esitasid:
1. AS Jõgeva Elamu, Betti Alveri 2a, 48305 Jõgeva;
2. AS Veolia Keskkonnateenused, Artelli 15, 10621 Tallinn;
3. Ragn-Sells AS, Suur-Sõjamäe 50, 11415 Tallinn.

Puhja Vallavalitsuse 24.05.2010. a korraldusega nr 108 „Avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Puhja vallas pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavaks tunnistamine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumise edukaks tunnistamine“ tunnistati edukaks Ragn-Sells ASi pakkumine. Ragn-Sells ASile anti korraldatud jäätmeveo ainuõigus Puhja valla haldusterritooriumil kolmeks aastaks alates 01. septembrist 2010. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed ja paber ning kartong.

 

 Mis on korraldatud jäätmevedu?

Jäätmeseadust tsiteerides on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Ehk lihtsamalt, vald määrab jäätmeveo piirkonna(d), jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning annab piirkonnas konkursi võitnud vedajale kolmeks aastaks jäätmeveo ainuõiguse. Ainuõiguse väljastamine jäätmevedajale tähendab, et valla veopiirkonnas võib korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmevedaja ning teised jäätmevedajad ei tohi antud veopiirkonnas teenust osutada.

Miks on vaja korraldada jäätmete vedu?

Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmeveo eesmärkideks on hoida keskkonda (aitab vältida prügistatud teeääri ja metsaaluseid, jäätmete põletamist ja matmist ning jäätmete panemist võõrasse konteinerisse) ja kaasata jäätmekäilusesse kõik jäätmetekitajad - ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja ettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud.
Avalik konkurss jäätmevedaja valikuks.

Vastavalt Jäätmeseaduses sätestatule kuulutab kohalik omavalitsus välja konkursi jäätmevedaja leidmiseks. Konkurss toimub vähempakkumise põhimõttel ja edukaks tunnistatakse kõige soodsama pakkumise esitanud vedaja. Vedaja kohustub konkursil pakutud hindadega piirkonnas jäätmeid vedama ning jäätmeveo hinda saab muuta üksnes omavalitsuse nõusolekul ja juhul, kui ilmnevad sellised asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete käitlemiskulusid.

Millised jäätmeliigid on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga?
 
Korraldatud jäätmeveoga korraldatakse kõikide Puhja valla kodu¬majapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkivate segaolmejäätmete ning paberi ja kartongi kogumist ja vedu. Vanapaber ja kartong on kohustuslik koguda liigiti elamumaal kui kinnistul on 10 ja enam korterit ning kaugküte või vedel- või gaasikütust kasutav lokaalküte. Ning mitteelamumaal, kus neid jäätmeid tekib rohkem kui 50 kg nädalas ja need ei leia kohapealset taaskasutust.

Korraldatud jäätmeveoga ei korraldata olmejäätmete hulgast eraldi kogutud ohtlike jäätmete, pakendijäätmete, aia- ja haljastusjäätmete, suurjäätmete ning elektroonikajäätmete (nt külmkapp, pesumasin) kogumist. Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeliikide käitlemisel tuleb lähtuda Puhja valla jäätmehoolduseeskirjast. Samuti ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud bussipeatustes, tänavatel, teedel, avalikel üritustel, kalmistutel ja avalikes parkides ja haljasaladel tekkivad jäätmed ning jäätmeluba või kompleksluba omava ettevõtte jäätmed.

Kes peavad liituma korraldatud jäätmeveoga?

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele Puhja valla haldusterritooriumil. Jäätmevaldaja on korteriühistud, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Olmejäätmete valdajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik. Korterelamus, kus korteriühistute ei ole, peavad korteriomanikud otsustama, kes esindab neid lepingu sõlmimisel jäätmevedajaga. Ainuõiguse rakendumise kuupäevast alates loetakse kõik jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Veera