Avaleht > Planeering ja ehitus > Hajaasustuse programm > Varasemad hajaasustuse programmid
 
 
 
 

Varasemad hajaasustuse programmid

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvooru toetuse saajad

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvooru toetuse saajad

.......................................................................................................

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

18. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 18. mail 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsu-teedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga. Puhja valla kontaktisik programmiga seotud küsimustes on ehitusnõunik Aivar Kuuskvere, aivar@puhja.ee, 7 300 643, 5013164.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt.

Puhja vallavalitsus kinnitas 19. märtsi 2015 istungil korraldusega nr 47 programmi raames laekunud taotluste hindamiseks komisjoni, mille koosseisu kuuluvad: vallavanem Priit Pramann, volikogu esimees Vahur Jaakma, maanõunik Ede Möldre, ehitusnõunik Aivar Kuuskvere ja vallasekretär Liine Reinmaa.

.......................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2014. a taotlusvooru toetuse saajad

Puhja vallas toetatakse hajaasustuse programmi raames (vt. regionaalministri 18.03.2014 käskkiri nr 1-4/57) alljärgnevaid Puhja valla alla 18 a vanuste lastega kodanikke nende elamistingimuste parendamiseks:

1. Maire Rehme – Järvakülas Kiho kinnistu juurdepääsutee ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks (kohaliku omavalitsuse ja riigi summaarne toetus) 2439.62 €. Omafinantseeringu suurus 1219.63 €. Tegevuse kavandatud lõpptähtaeg 30. juuni 2015.

2. Margus Pedajas – Tännassilma külas Kääru kinnistu Õhtu tn 6 kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks (kohaliku omavalitsuse ja riigi summaarne toetus ) 1713.38 €. Omafinantseeringu suurus 856.56 €. Tegevuse kavandatud lõpptähtaeg 7. august 2015.

Rahastamisotsus on kinnitatud Puhja vallavalitsuse 26. juuni 2014 korraldusega nr 174.

.......................................................................................................

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Puhja vallavalitsus annab teada, et algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Puhja vallas.

Hajaasustusega maapiirkondades elavad lastega pered ja pered, kus elab kuni 35-aastane määratud puudega isik, saavad taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Puhja vallavalitsus ei määratle hajaasustuse toetusprogrammi raames taotlejate eelistatud sihtrühmi ega toetatavate valdkondade eelistamist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 “Hajaasustuse programm“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee.

Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 27. maini 2014.

Taotluse koostamise eel on mõtekas konsulteerida ehitusnõunik Juhan Pruusapuuga (juhan@puhja.ee; 7300643).

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

.......................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2013. a taotlusvooru toetuse saajad

Puhja vallas toetatakse Hajaasustuse programmi raames (vt. regionaalministri 07.06.2013 käskkiri nr 1-4/106) alljärgnevaid Puhja valla alla 18 a vanuste lastega kodanikke nende elamistingimuste parendamiseks:

1. Ulrika ja Jaanus Kõiv- Mõisanurme külas Rukkilille kinnistul reoveepuhasti ehitamiseks (kohaliku omavalitsuse ja riigi summaarne toetus) 1840.00 €. Omafinantseeringu suurus 920.00 €. Tegevuse kavandatud lõpptähtaeg juuni 2014.

2. Riin Saadjärv- Tännassilma külas Õhtu tn. 4 puurkaevu ja veesüsteemi ehitamiseks vee pumpamiseks ning puhastamiseks. KOV ja riigi summaarne toetus 5288.26 €. Omafinantseeringu suurus 2643.74 €. Projekti kavandatav lõpptähtaeg september 2015.

3. Liine Reinmaa- Võllinge küla Kõhe kinnistul puurkaevu ja veesüsteemi ehitamiseks vee pumpamiseks ning puhastamiseks. KOV ja riigi summaarne toetus 5037.65 €. Omafinantseeringu suurus 2518.65 €. Projekti kavandatav lõpptähtaeg september 2015.

...............................................................................................................


Hajaasustuse programmi 2013. aasta taotlusvoor on avatud

Puhja vallas on alanud hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. oktoobril 2013.


Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013);
3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013);
4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.


Enne taotluse koostamist tuleks kindlasti läbi lugeda programmdokument.

Taotlusvormid leiab EAS kodulehelt:http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Puhja vallavalitsus kinnitas 26. augusti istungil programmi raames laekunud taotluste hindamiseks komisjoni.

Puhja valla kontaktisik programmiga seotud küsimustes on ehitusnõunik Juhan Pruusapuu, juhan@puhja.ee, 7 300 643, 53 465 163. 

..........................................................................................................

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2008. AASTAL 

Toetuse saaja meelespea:

 
Loe lisa ka EAS-i kodulehelt www.eas.ee 
 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA